Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN AI&UAS

Thông tin chi tiết

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp máy bay không người lái (UAV), kết hợp với nền tảng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), cơ khí chính xác,... 

2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN AI&UAS

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp máy bay không người lái (UAV), kết hợp với nền tảng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), cơ khí chính xác,... để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghệp, cứu hộ cứu nạn,...

Top