Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Ecosystem

Digital Agrilculture Coop

Founded in 2016 by young and talented engineers in Vietnam with the ambition of applying ICT in the agriculture and rural development, up to now, DAC has gathered a large number of scientists in fields of agriculture, technology, environment, ... and attracted talented engineers from big corporations to work for purposing the goal of applying a comprehensive solution for agriculture and rural development toward other fields of technology application.

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ MARVEL VIỆT NAM

CENTER FOR AI AND UAS RESEARCH AND DESIGN

CENTER FOR AI AND UAS RESEARCH AND DESIGN

CENTER FOR AI AND UAS RESEARCH AND DESIGN

Research and develop UAS and AI solutions, including mastering UAS technology and artificial intelligence (AI) to manufacture and produce Smart UAS (Smart UAS) under Vietnamese brand name and by Vietnamese people. Men make it. UAS is used in agriculture, rescue and rescue, disaster prevention, remote sensing and national security protection.

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

MARVEL VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

Founded in 2016 by young and talented Vietnamese engineers with the ambition to popularize IT in the agricultural and rural development sectors. Up to now, NNS has gathered a large number of scientists in the fields of agriculture, technology, environment, biology, ... and has attracted talents from large corporations to work with the goal of applying technology solutions in a comprehensive and practical way to the agricultural and rural areas.

 • Board of Directors

 • Scientific specialist

We want to build a cohesive Digital Agriculture ecosystem that brings more values to the society and rural people of Vietnam
Industry knowledge in important role the success of every product we make, and scientists are the intellectual treasure

Achievement

After 5 years of establishment and development, the values of knowledge and technology that we bring have contributed to the digital transformation of agriculture and rural areas

Products & Services

  Phát triển phần mềm

  Tư vấn, xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm

  Digital Transformation

  Digital Transformation

  Consulting and implementing digital transformation solutions in production, business and state management activities.

  UAV solutions

  UAV solutions

  Synchronous application of UAV solutions combined with artificial intelligence and data analysis, ... to fulfill requirements in agricultural production, rescue, disaster prevention, remote sensing and protection National Security.

  Artificial Intelligence

  Artificial Intelligence

  Applying artificial intelligence in data analysis, image processing, execution.

  Dịch vụ phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc

  Hệ thống dịch vụ phần mềm truy xuất nguồn gốc cho Doanh nghiệp/HTX sản xuất nông sản

Typical Projects

 • Quản lý chỉ dẫn địa lý Cam Vinh

  Dự án triển khai từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp tác xã Nông nghiệp Số là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ trong việc hỗ trợ hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý Cam Vinh trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ thống cung cấp gồm có: Phần mềm, máy in, phôi tem điện tử.

 • Phần mềm quản lý dữ liệu chương trình OCOP tỉnh Lào Cai

  Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Top