Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng khoa học

Tri thức ngành đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra, mà các nhà khoa học chính là những kho tàng tri thức
PGS.TS Phạm Quang Hà

PGS.TS Phạm Quang Hà

Chủ tịch Hội đồng khoa học
Tiến sĩ KH nông nghiệp và kỹ nghệ sinh học

GS.TS Trần Đức Viên

GS.TS Trần Đức Viên

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ sinh thái nông nghiệp, nhân văn

GS.TS Trần Đình Hòa

GS.TS Trần Đình Hòa

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiễn sĩ Kỹ thuật Thuỷ lợi

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ Bệnh cây và BVTV

GS.TS Nông Văn Hải

GS.TS Nông Văn Hải

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử

GS.TS Lê Thành Nhân

GS.TS Lê Thành Nhân

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Toán - Tin học

PGS.TS Nguyễn Long Giang

PGS.TS Nguyễn Long Giang

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành bảo đảm toán máy tính

TS Nguyễn Văn Thịnh

TS Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp

PGS.TS Trần Thanh Đức

PGS.TS Trần Thanh Đức

Thành viên hội đồng khoa học
Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường toàn cầu

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

Thành viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản

PGS. TS Trần Ngọc Anh

PGS. TS Trần Ngọc Anh

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực học

TS Nguyễn Quốc Định

TS Nguyễn Quốc Định

Thành viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Khoa học tự nhiên

TS Phạm Anh Tuấn

TS Phạm Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

TS Võ Thanh Sơn

TS Võ Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ chuyên ngành Địa lý

Top