Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ban lãnh đạo

Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái Nông nghiệp Số gắn kết, mang lại nhiều giá trị cho xã hội và người dân nông thôn Việt Nam
KS. Lê Anh Hoàng

KS. Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Kỹ sư Điện tử viễn thông

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Top