GS.TS Trần Đình Hòa

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Công trình thủy lợi, toán tin thủy lợi

Năm sinh: 1974

Quê quán:

Học hàm : Giáo sư                              Năm được phong học hàm: 2013

Học vị: Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 2003

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viên Khoa học Thủy lợi Việt Nam
  • Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội