GS.TS Lê Thành Nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Toán tin, phân tích dữ liệu

Năm sinh: 1952

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm : Giáo sư                            Năm được phong học hàm: 1992

Học vị: Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 1986

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viện Công Nghệ Quốc Tế DNIIT, Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 41 Lê Duẫn, Đà Nẵng