GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Môi trường Nông nghiệp

Năm sinh: 1966

Quê quán: Thanh Hóa

Học vị cao nhất : Tiến sỹ                                  Năm, nơi nhận học vị: 2000

Chức danh khoa học (GS, PGS...): Giáo sư     Năm công nhận, bổ nhiệm: 2015

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Cục Trồng trọt, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
  • Địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội