TS Nguyễn Quốc Định

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Địa tin học và viễn thám

Năm sinh: 1970                                        Quê quán: Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ khoa học tự nhiên, Đại học tổng hợp Bayreuth, CHLB Đức (2009)

Đơn vị công tác hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu:

- Trưởng phòng Địa chất Kinh tế và Địa tin học, Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản

- Địa chỉ cơ quan: 67, Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội